โทร. 02 926 6422-4

ภาษาไทย   English
 
<<<<<<<<<<<<<< คำนวณเงินงวด >>>>>>>>>>>>>>   
  การคำนวณเงินผ่อนชำระ
คือการคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ หากปรากฏว่ายอดเงินงวดสูงเกินไป ให้ลองเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นไปอีก

การคำนวณวงเงินกู้
คือการคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ หากปรากฏว่ายอดเงินงวดสูงเกินไป ให้ลองเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นไปอีก

คำนวณเงินงวด
วงเงินกู้ บาท
อัตราดอกเบี้ย %
ระยะเวลาผ่อนชำระ ปี
ยอดที่ต้องชำระต่อเดือน บาท
คำนวณวงเงินกู้
ยอดชำระต่อเดือน บาท
อัตราดอกเบี้ย %
ระยะเวลาผ่อนชำระ ปี
วงเงินที่สามารถกู้ได้ บาท